ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1124-NIGS
نویسندگان
چکیده
آگاهی از الگوی دگرشکلی جاری و گذشته در ساختارهای عمیق از نقشی کلیدی در افزایش درک ما از تحول مرزهای برخوردی ایران برخوردارند. در این مطالعه از اندازه گیری های ناهمسانگردی لرزه ای برای فهم این الگو بهره جسته شده است. داده های برداشت شده با استفاده از یک شبکه موقت لرزه ای برای برآورد پارامترهای جدایش موج برشی به کار برده شده اند. این شبکه متشکل از تعداد 63 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن، به مدت یک سال و در فاصله سالهای 2013 و 2014 میلادی مشغول داده برداری بوده است. چینش ایستگاه های شبکه در سه پروفیل با راستای شمال شرقی-جنوب غربی بوده و از ایران مرکزی و کمربندهای چین خورده-رورانده زاگرس و البرز عبور کرده است. نتایج آنالیز جدایش موج برشی فازهای منکسره از گوشته (SKS/SKKS) نشان دهنده وجود میانگین زمان تاخیر تقریبی بیش از 1 ثانیه در طول پروفیل است. همچنین پارامتر راستای محور سریع دارای تغییرات ناگهانی در طول پروفیل است که بر وجود تغییرات معنادار در نوع دگرشکلی و در گذار از واحدهای تکتونیکی دلالت دارد. در این میان وجود یک روند موازی با رشته کوه در زاگرس و یک الگوی عمود بر رشته کوه در البرز به وضوح قابل تشخیص است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Anisotropy of the Upper Mantle in Western Iran
Authors
Abstract
Understanding the pattern of past and present deformation at depth provides a valuable key for enhancing our knowledge about the evolution of the collisional boundary in the Iran region. Here we use measurements of seismic anisotropy to understand this pattern. We use data from a temporary seismic network in western Iran to calculate shear-wave splitting parameters. The network was in operation for one year in 2013 and 2014 and consisted of 63 broadband seismometers installed along three parallel profiles that crossed the western Zagros Mountains, central Iran and the western Alborz Mountains. We present our results as splitting measurements of the teleseismic SKS/SKKS core-refracted phases. Our results show an average delay time of about 1.3 sec. The fast polarization orientation of the measurements varies significantly along the profile, indicating important changes in style of deformation across different tectonic units. A range-parallel trend is observed in the Zagros, while the orientations of the fast axes are perpendicular to the strike in the Alborz.
Keywords
seismic anisotropy, Shear wave splitting, Continental collision, Alborz, Zagros, Lithospheric deformation