بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1148-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، تغییرات عمقی پارامتر لرزه خیزی b به همراه کمیّت های مقدار انرژی آزاد شده، بیشینه بزرگا و فراوانی زلزله های رخ داده در ناحیه زاگرس، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، داده های لرزه خیزی این ناحیه، در بازه زمانی 2017-2006 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پارامتر لرزه خیزی b در این ناحیه تا عمق حدود 20-15 کیلومتری روند کاهشی بارزی را نشان می دهد. همچنین، بیشترین انرژی لرزه ای آزاد شده در این ناحیه، به محدوده عمقی 20-15 و بیشترین فروانی لرزه خیزی به محدوده عمقی 15-10 کیلومتری مربوط می شود. این مشاهدات تأیید می کند که در ناحیه زاگرس رفتار مکانیکی لیتوسفر و الگوی تجمّع و آزاد شدن تنش لرزه ای در عمق حدود 20-15 کیلومتری تغییر واضحی می یابد که با توجه به جایگاه زمین ساختی این ناحیه قابل توجیه است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the depth variation of seismicity parameters in the Zagros region
Authors
Abstract
In this research, the depth variation of b-value, seismic energy released, maximum magnitude, and frequency of earthquakes in the Zagros region was studied. For this purpose, seismicity data of the region for time period 2006-2017 were analyzed. Results obtained indicate that the b-value parameter shows a decreasing trend up to depth of 15-20 km. Also, highest levels of the seismic energy released and the frequency of events are observed in depth ranges of 15-20 and 10-15 km., respectively. These observations confirm the idea that in this region the mechanical behavior of lithosphere and the pattern of accumulation and release of seismic energy, changes abruptly at the depth of about 15-20 km, which is explained by the tectonic nature of this region, as a fold-and-thrust collision zone.
Keywords
seismicity, Seismotectonics, Frequency-magnitude relation, Zagros, Seismic hazard, b-value