مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1228-NIGS
نویسندگان
چکیده
امروزه به علت پنهان بودن ذخایر معدنی، به‌کارگیری روش‌های ژئوفیزیکی در اکتشافات ضروری است. هدف نهایی تمام برداشت‌های ژئوفیزیک کاربردی رسیدن به تصویری دقیق از ویژگی‌های زیرسطحی است. یکی از روش‌های اکتشاف مس مطالعات قطبش القایی برای اکتشاف توده‌های کانسنگی بالاخص برای سولفیدهای پراکنده است، هرچه ماده معدنی هادی‌تر و درصد آن بیشتر و پراکنده‌تر در متن سنگ میزبان باشد IP بزرگتر خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین محدوده‌های کانی سازی مس در شمال‌غرب معلمان می‌باشد. برداشت‌های مقاومت‌ویژه الکتریکی و قطبش القایی (IP) با استفاده از آرایه دوقطبی ـ دوقطبی در طول چند پروفیل عمود بر ساختارهای زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه انجام شد. سپس با وارون سازی داده‌ها برداشت شده به کمک نرم‌افزار RES2DINV و RES3DINV بتوان تفسیر خوبی از پتانسیل مس بدست آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison of two-dimensional and three dimensional resistivity and induction polarization data to determine the location of porphyry metal mineralization in the northwest of Moaleman
Authors
Abstract
Today, the use of geophysical methods in exploration is necessary due to the hidden mineral resources. The ultimate goal of all applied geophysical conceptions is to reach the precise picture of subsurface characteristics. One of the methods of copper exploration is inductive polarization studies to explore the ore masses, especially for dispersed sulfides. The more mineral is conducting and the percentage is more and more scattered in the context of the host rock, IP will be larger. The purpose of this research is to determine the copper mineralization areas in the northwest of teachers. Specific electrical resistivity and induction polarization (IP) were carried out using a dipole-dipole array along several profiles perpendicular to the geological structures of the study area. Then, by reversing the data collected using the RES2DINV and RES3DINV software, a good interpretation of the copper potential can be obtained
Keywords
Induct polarization (IP), Resistivity, Dipole-dipole array, Inversion, RES2DINV, RES3DINV