تخمین بزرگی زلزله و فاصله روی مرکزی بر اساس موج P به روش تک ایستگاه در منطقه قشم
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
روش B-Δ برای تخمین سریع بزرگی و فاصله روی مرکزی زلزله با استفاده از اطلاعات یک ایستگاه براساس ثانیه های ابتدایی موج P(3 ثانیه) برای کاربرد درسیستمهای هشدار سریع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. با برازش تابع ساده ای به صورت به بخش ابتدایی پوش نگاشت لرزه‌ای، ضرایب A وB توسط کمترین مربعات بدست می‌آیند. نتایج نشان می‌دهند که logB و log∆ رابطه معکوس نشان داده و∆ فاصله روی مرکزی می‌باشد. با استفاده از 26 نگاشت مولفه قائم شتابنگاشتهای زلزله قشم که دارای بزرگیهای 3/5 و 5/5 در فاصله کمتر از 16 و 43 کیلومتر ثبت شده است(ایستگاه سوزا و تنبان). مقادیر ضریب B محاسبه شده اند و رابطه برای منطقه بدست آمده است. برای برآورد بزرگی زلزله رابطه Mest=0.92logPmax-1.22logB+5.43±0.5 بر اساس بزرگترین دامنه مشاهده شده در ثانیه های ابتدایی موج P و فاصله روی مرکزی حاصل شده است.بزرگترین مزیت این روش سرعت و سادگی محاسبات آن می باشد.
.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Magnitude and Epicentral Distance from a Single Seismic Record according to P wave at the Qeshm Region
Authors
elham bahari
Abstract
The B-Δ method is examined to estimate an earthquake’s magnitude and epicentral distance from a single station in a short amount of P-wave data (3 s) for application in earthquake early warning systems. Fitting a simple function with the form of to the initial part of the waveform envelope, coefficients A and B are determined through the least-squares method. LogB is inversely proportional to logA, where Δ is the epicentral distance. B values are calculated on the basis of 26 vertical-component accelerograms of Qeshm earthquake with magnitude range Mw=5.3-5.5 and epicentral distances less than 43 and 16 km (Soza and Tonban station). By using this relation, we could estimate the epicentral distance by logA=-0.73logB+2.6. Earthquake magnitude estimated by empirical magnitude–amplitude relation that includes the epicentral distance as a parameter, is Mest=1.81log Pmax - 1.66logB +5.42. The greatest advantage of this method is its easiness and quickness.
Keywords
Earthquake Early Warning Systems, B-Δ method, Single Station, Qeshm Earthquake