مطالعه مرزهای ناپیوستگی پوسته با استفاده از فاز انعکاسی PpPp

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1196-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه ساختار پـوسته با استفاده از امواج بازتابی در زیر 46 ایستگاه لرزه‌نگاری مابین ایلام و رشت، ارائه شده است. با توجه به محدودیت‌ها در انتخاب رخداد، 7 دورلرز با رومرکزی ᵒ30 تا ᵒ70 و عمق بیشتر از 70 کیلومتر به‌منظور بررسی مرز موهو و 46 دورلرز با رومرکزی ᵒ30 تا ᵒ80 و عمق بیشتر از 30 کیلومتر برای بررسی ساختارهای سطحی انتخاب شد. رخدادها، توسط کد پیاده‌سازی شده از روش خودهمبستگی متقابل پـردازش و نتایج به‌صورت سری زمانی برآورد گردید. سپس با مدل‌سازی مستقیم، عمق ساختارها بدست آمد. متوسط ضخامت رسوبات زاگرس شمالی و البـرز، به ترتیب 9 و 7 کیلومتر اندازه‌گیری شد، در ایران مرکزی یک گودی به ضخامت 8 کیلومتر مشاهده گردید. تضاد سرعتی از محل راندگی اصلی زاگرس دیده می‌شود که تا عمق 25 کیلومتری کشیده شده است. ضخیم‌شـدگی پوسته در ناحیه سنندج- سیرجان دیده شد و بیشترین ضخامت پوسته 54 کیلومتـر برآورد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Study Crustal structures using teleseismic PpPp phase
Authors
Abstract
In this study we used teleseismic virtual source reflection method to image crustal layers beneath the profile (These stations have been installed that fell on a line from Rasht City to Ilam City, include 46 station). We applied event selection criteria According to two separate aims. First, to investigate Moho boundary, we chose 7 teleseismic events with epicentral 30°- 70° and depth greater than 70 km. Second goal is investigating thickness of near surface features, we select 46 teleseismic events with epicentral 30°- 80°and depth greater than 30 km. selected events were analyzed by our code programmed based on Autocorrelation Averaging method. The times series converted to depth by using forward modeling. We showed the average sediment thickness beneath the Zagros and Alborz is ~ 9 km and ~ 7 km. We discovered a thick sediment basin in the Central Iran with depth of 8 km. A contrast velocity boundary was identified in Main Recent Fault. The maximum crustal thickness was estimated ~54 km beneath Sanandaj-Sirjan zone.
Keywords
teleseismic virtual source reflection, epicentral, Autocorrelation Averaging, forward modeling, contrast velocity, Main Recent Fault