تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1201-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، الگوی تغییرات مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از روش تحلیل واریوگرام مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، بر مبنای داده های لرزه خیزی ناحیه، تغییرات مکانی متغیر چگالی انرژی لرزه ای آزاد شده، بررسی شده و نمودارهای واریوگرام معرّف این تغییرات مکانی در راستاهای مختلف مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در راستاهای نزدیک به شمال غرب-جنوب شرق (به موازات روند کلی کمربند زاگرس)، متغیر ناحیه ای مورد مطالعه دارای کمترین تغییرات مکانی بوده و برعکس در راستای عمود بر این محور، بیشترین تغییرات مکانی و ناهمگنی مکانی در الگوی لرزه خیزی دیده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد روش های زمین آماری و بویژه تحلیل واریوگرام ها در ارزیابی تغییرات مکانی متغیرهای مرتبط با فعالیت لرزه خیزی می توانند بسیار مفید باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Spatial analysis of the seismicity in the Zagros region using Variogram modeling
Authors
Abstract
In this research, the spatial pattern of seismic activity in the Zagros region has been investigated using Variogram analysis method. For this purpose, based on the analysis of the seismicity data of the region, the spatial variations of the density of seismic energy released, have been investigated and the Variograms representing these spatial variations in different directions, have been provided and interpreted. The results obtained show that across the directions close to NW-SE (nearly parallel to the general trend of the Zagros belt), the least spatial variations and in contrast in directions nearly perpendicular to the axis, the highest degree of spatial variations and spatial heterogeneities are observed. The results also indicate that geostatistics methods, and in particular Variogram modeling, can be very useful in evaluating spatial variations associated with seismic activity of regions.
Keywords
seismicity, Seismotectonics, Spatial analysis, Zagros, geostatistics, Seismic energy released