اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1291-NIGS
نویسندگان
چکیده
با توجه به اهمیت مس و کاربرد فراوان آن در صنایع مختلف، در این تحقیق برای شناسایی و تعیین محدوده های کانی سازی مس در منطقه ی عباس آباد در شرق استان سمنان روشهای مغناطیس سنجی همراه با روشهای قطبش القایی و مقاومت ویژه بکارگرفته شده است. در این مطالعه داده های مغناطیسسنجی برداشت شده توسط نرم افزار ژئوسافت پردازش و نقشه های مختلف از جمله نقشه میدان کلی، تبدیل به قطب، فراسو، و مشتقات میدان کلی ترسیم و سپس مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تفسیر نقشه های مذکور، نشان از وجود یک توده بی هنجار مغناطیسی عمیق را می دهند. همچنین در این نقشه ها نقش کانی های پراکنده مربوط به ترکیبات آهن در عمق های کم محسوس نمی باشد. برداشت داده ها با روش های مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی با استفاده از آرایه های قطبی- دوقطبی و دوقطبی- دو قطبی صورت گرفته و سپس دادههای برداشت شده با کمک نرم افزار RES2DINV مدلسازی و مقاطع دو بعدی بارپذیری و مقاومت ویژه بدست آمده اند. در روی مقاطع مناطقی که دارای قطبش القایی نسبتا بالا بودند، به مناطقی که احتمال کانی سازی فلزی پراکنده در آنها بالا است نسبت داده شده است. از آنجایی که مس به صورت کانیهای پراکنده، در توده های نارسانا یافت میشود، در مقاطع دو بعدی، مناطقی را که دارای مقاومت ویژه و بارپذیری بالا به صورت متناطر می باشند، مناطق هدف برای حفاری در نظر گرفته شده اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Copper exploration in Abbas -Abad region with magnetometry, Induced Polarization and Apparent Resistivity
Authors
Abstract
According to importance of copper and vast application of it in industry, in this research for identifying and determining limits of copper mineralization in Abbas Abad area, located in east of Semnan providence, induced polarization and resistivity methods are used. In this study, collected magnetometry data are processed using Geosoft software and then various maps such as total magnetic, reduction to the pole, upward continuation and field derivatives maps are made and plotted and interpreted. Interpreted results show existence of a deep magnetic anomalous mass. In these maps effect of scattered minerals, related to compounds of iron in low depth, are not sensible. Resistivity and induced polarization data are also collected by dipole-dipole and pole-dipole arrays and modeled by RES2DINV software and made 2-D resistivity and chargability sections. On the sections areas with rather high induced polarization are related to scattered mineralization. Since copper in form of scattered minerals are usually seen in insulated masses, on the sections areas which having high resistivity and chargability, are considered as target for excavation.
Keywords
Magnetometry, Apparent Resistivity, Induced polarization, Metal Mineralization, Copper Ore Deposits, Abbas Abad area