داده های جنبش نیرومند زمین از زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1315-NIGS
نویسندگان
چکیده
شامگاه روز یکشنبه 21 آبان ماه 1396 در ساعت 21:48:16 به وقت محلی برابر با 18:18:16 وقت بین المللی، روز 12 نوامبر 2017 زمین لرزه بسیار قوی با بزرگای 7.3Mn (موسسه ژئوفیزیک) و 7.3Mw (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) منطقه مرزی ایران و عراق در استان کرمانشاه پیرامون شهرستان سر پل ذهاب را به شدت به لرزه آورد. این زمین‌لرزه بزرگترین رویداد لرزه‌ای پس از زمین‌لرزه 1287 خورشیدی سیلاخور با بزرگای 4/7 در نزدیکی بروجرد در گستره زاگرس بوده است. رویداد این زمین‌لرزه با پیشلرزه‌ای با بزرگای 5/4 حدود 43 دقیقه پیش از زمین‌لرزه اصلی همراه بود که تا حدودی حجم تلفات انسانی ناشی از رویداد زمین‌لرزه اصلی را کاهش داد. شبکه شتابنگاری زمین‌لرزه‌ایران این رویداد را توسط 110 ایستگاه شتابنگاری SSA-2 و CMG5TD در استانهای غربی و مرکزی ثبت نمود. حداکثر شتاب ثبت شده از این زمین‌لرزه در ایستگاه سر پل ذهاب با شتابی برابر با 684 سانتی متر بر مجذور ثانیه (تصحیح نشده) بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Strong motion data from November 12, 2017 Sarpol-e Zahab Earthquake
Authors
Abstract
On Sunday November 12, 2017, at 18:18:16 UTC, (21:48:16 local time), a strong earthquake with Mw7.3 occurred in the border region between Iran and Iraq in vicinity of the Sarpol-e Zahab town. This earthquake is the largest seismic event after the M7.4, 1909 AD (1287 Shamsi) Sialkhor earthquake near the Borujerd city in the Zagros region. The main earthquake of November 12, 2017 was preceded by a number of foreshocks, where the largest one was a magnitude 4.5 event 43 minutes before the mainshock that warned the local residence to leave their home and possibly reduced the number of human casualties. This earthquake has been recorded by 110 SSA-2 and CMG5TD strong motion stations of Iran Strong Motion Network (ISMN) in the western and central provinces. The maximum recorded acceleration (raw data) of this event was recorded at Sarpol-e Zahab station with acceleration of about 684 cm/s2.
Keywords
Sarpol-e-Zahab, Earthquake, Zagros, Accelerogram, Un-Acceleration