مین یابی با روش رادار نفوذی زمین(GPR)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1487-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران،ایران
چکیده
امروزه با توجه به اهمیت پاکسازی میادین آلوده به مین و مواد منفجره، روش ها و تجهیزات گوناگونی ابداع گردیده است. که یکی از این روش ها که جزء روش های نوین و در حال ارتقاء می باشد، روش رادار نفوذی به زمین(GPR) می باشد. این روش بر پایه بازتاب امواج الکترومغناطیسی از مرزهای است که در آن خواص دی الکتریکی زمین تغییر می کند. از ویژگی های مهم این روش می توان به عمق نفوذ زیاد و شناسایی اهداف فلزی و پلاستیکی و ... در زیر زمین اشاره کرد، که مجموع این خصوصیات باعث بکارگیری این روش در حوزه شناسایی مین و مواد منفجره در زیر زمین گردیده است و یکی از جدیدترین روش ها می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Landmine Detection with Ground Penetration Radar method
Authors
foad karimi haji pamogh, Vahid Malaki
Abstract
Todays according to the importance of clearing of infected landmines and explosive materials, various methods and equipmient are created, that one of this methods which is a part of new and upgrading method is ground penetrating radar method. this method is based on reflection of electromagnetic waves from borders which dielectric properties of ground are changing. Important features of this method is high penetration depth and identification of underground's metal, plastic goals and etc , which sums of this features make use of this method in area of identification maine and explosives material and it's one of the newest methods.
Keywords
Landmine detection, Ground penetrating radar, landmine