مطالعه عمق اثرگذاری گسل شهربابک بر پایه داده‌های مغناطیس هوایی
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان
3دانشجوی دکتری دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
چکیده
گسل امتدادلغز راست‌گرد شهربابک با امتداد N315 یکی از مهمترین نقش آفرینان تغییرشکل در پهنه‌های ساختاری ایران مرکزی و سنندج-سیرجان می‌باشد که ردیابی فعالیت آن با مطالعات سطحی و برداشت‌های عملیات صحرایی، تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره‌ای امکان پذیر است. از سویی دیگر اثرگذاری ساختارهای گسلی در عمق بایستی با سایر روش‌های مطالعات غیرمستقیم از جمله روش ژئوفیزیکی مغناطیس هوایی بررسی شود. در این پژوهش سعی گردیده با استفاده از داده‌های مغناطیس هوایی و انجام فیلترگذاری‌های مختلف، اثر عمقی این گسل بزرگ بررسی شود. دو روش سیگنال تحلیلی و تخمین عمق به روش دی‌کانولوشن اویلر برای بررسی ناهنجارهای مغناطیسی در این پژوهش استفاده شد که بر این اساس اثرگذاری این گسل تا اعماق 4 الی 6 کیلومتری قابل‌ردیابی می‌باشد و می‌توان این گسل را به عنوان یک گسل پی سنگی معرفی نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of Effect Depth of Shahr-e Babak Fault Based on Aeromagnetic Data
Authors
Amir Feraghi Vaighan, Alireza Nadimi, Soheyla Beygi
Abstract
The Shahr-e Babak right-lateral strike-slip fault along the N315 is one of the major factors of deformation in the Central Iran and Sanandaj-Sirjan structural zones, that its activity can be traced through surface studies, geological field measurements, aerial and satellite image interpretations. On the other hand, the effect of the fault structures in the depth should be investigated by other indirect studies, including aeromagnetic geophysical methods. In this research, we tried to investigate the depth effect of this large fault using aeromagnetic data and different filters. Two methods of analytical signal methods and depth estimation by Euler de-convolution method were used to investigate the magnetic anomalies in this study. According, the effect of this fault in detectable up to 4 to 6km depth and can be introduced as a basement fault.
Keywords
Shahr-e Babak strike-slip fault, magnetic anomaly, Aeromagnetic, analytical signal, Euler de-convolution