برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راندگی زاگرس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1518-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
2گروه ژئوفیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
چکیده
کمیت نرخ ممان لرزه‌ای نمایانگر مقدار پتانسیل لرزه‌خیزی یک منطقه و یا به بیان دیگر بیانگر نرخ تغییرات انرژی سطح پوسته برای تبدیل شدن آن به تغییرات لرزه ای و غیر لرزه‌ای می باشد. برآورد نرخ گشتاور روشی نسبتاً نوین در بررسی میزان فعالیت‌های زمین‌ساختی در مناطق مختلف پوسته زمین است و زمینه‌ای را برای تلفیق روش‌های مختلف فراهم می‌کند. برای منطقه زاگرس به عنوان یک منطقه فعال از لحاظ لرزه‌خیزی نرخ گشتاور لرزه‌ای (بر مبنای داده‌های زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی) و برآورد شده است. مقدار انرژی آزاد شده در منطقه مورد مطالعه با توجه به کاتالوگ زمین لرزه‌های دستگاهی (2019-1900) Nm/yr 1018 × 8332/2 و میزان انرژی آزاد شده در طی زمین لرزه‌های دستگاهیNm/yr 1018× 1282/3 برآورد شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of seismic moment rate in Zagros fold and thrust belt
Authors
saeed zarei, sedigheh mehdipour, Seyyed Reza Mansouri
Abstract
Seismic moment rate is an indicator for earthquake potential in a region. In the other
words, this quantity is the rate of crust surface energy variation to convert to seismic and
aseismic deformations. Estimate of moment rate is comparatively reckoned as a new method for dealing with tectonic activities rate in different regions and it prepares the way for putting together different methods. Seismic moment rate (on the basis of historical and instrumental earthquake data) is estimated for Zagros region as an active area. Amount of energy released in the study area according to instrumental earthquake catalogs is estimated to be 3.1282× 1018 Nm/yr and the amount of energy released during historical and instrumental (1900-2019) earthquakes is 3.1282× 1018 Nm/yr.
Keywords
Seismic Moment Rate, Earthquake, Seismicity Potential, energy, Zagros