سامانه درستی سنجی مدل های پیش بینی عددی هواشناسی نهاجا
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
2دانشگاه تهران
چکیده
هدف از این پژوهش معرفی سامانه درستی سنجی مدل پیش بینی عددی هواشناسی نهاجا و مطالعه موردی عملکرد آن بر پارامتر دما در ماه خرداد سال 1399 در استان تهران می باشد. بدین منظور داده های همدیدی یک ماهه دمای تراز دو متری از سطح زمین ایستگاه های مهرآباد، امام خمینی و دوشان تپه، واقع در استان تهران با داده های خروجی سامانه هوشمند پیش ینی هواشناسی نهاجا مقایسه و عملکرد سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی بر روی برون داد مدل در ساعات 00 و 12 گرینویچ به صورت روزانه انجام شد. نتایج حاصل از ارزیابی دمای تراز دو متری از سطح زمین در بازه مورد مطالعه برای 3 ایستگاه همدیدی مذکور با استفاده از سنجه های آماری جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین سنجه ضریب همبستگی پیرسون (R)، میانگین سنجه درصد خطای مطلق (MAPE)، میانگین خطاها یا اریبی (BIAS) و میانگین سنجه خطای انحراف معیار (STDE) گواه بر عملکرد مناسب سامانه در این بخش است.
کلیدواژه ها
 
Title
Verification system of numerical weather prediction models in NAHAJA
Authors
Mohammad hesam Mohammadi, Mahmoud Safar
Abstract
The purpose of this study is to introduce the validation system of numerical meteorological forecasting models of Nahaja and also a case study of the performance of this system on the temperature parameter in June 2020 in Tehran province. For this purpose, one-month synoptic temperature data at two meters above the ground of Mehrabad, Imam Khomeini and Doshan Tappeh stations (located in Tehran province) were compared with the output data of Nahaja intelligent weather prediction system, and the performance of the model Was evaluated. This evaluation was performed on the model output at 00 and 12 GMT. The results showed that in the study period, the mean of RMSE for the 3 stations studied, in the first to sixth days of the forecast, respectively was 1.725, 1.634, 1.653, 1.720, 1.871 and 2.131, R was equal to 0.959, 0.916, 0.912, 0.894, 0.873 and 0.859, MAPE was equal to 0.481, 0.453, 0.458, 0.470, 0.522 and 0.598, the mean of Bias was equal to 0.769, 0.516, 0.255, 0.072, -0.108 and -0.279 and the mean of STDE was equal to 1.285, 1.324, 1.345, 1.362, 1.400 and 1.520. The results of 2m temperature assessment in the study period for the three synoptic stations, is evidence of proper performance of the model in this section.
Keywords
Verification system, Nahaja Intelligent Weather Prediction System, Temperature Validation, WRF model, Tehran province