تغییرات نسبت Vp/Vs به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1768-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک
2گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
اگر یک سنگ تحت تنش قرار گیرد قبل از شکسته شدن، ترک هایی در سنگ رخ می دهد. بنابراین افزایش تنش قبل از زلزله های متوسط و بزرگ موجب افزایش چگالی ترک ها شده و بنابراین سرعت لرزه ای امواج P و S تغییر خواهد کرد. لذا اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای و تعیین نسبت Vp/Vs و تغییرات این پارامتر نسبت به زمان در یک بازه زمانی قبل از وقوع زلزله های متوسط و بزرگ می تواند ابزاری مفید برای بررسی احتمال وقوع آن زلزله باشد. از گذشته های دور همواره تعیین سرعت امواج لرزه ای از موضوعات مورد علاقه محققین بوده و هست ولی طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه تعیین نسبت سرعت Vp/Vs قبل از وقوع زلزله های بزرگ به عنوان یک پیش نشانگر زلزله انجام شده است. زمین لرزه قدرتمندی بامداد روز یکشنبه 4 شهریور 1397 شهر تازه آباد و روستاهای پیرامونش در استان کرمانشاه را به شدت به لرزه درآورد. بزرگای این زمین لرزه بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 5.9 و در عمق 8 کیلومتری و بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاع رسانی زمین لرزه آمریکا 6 و در عمق 10 کیلومتری بوده است. در این مطالعه هدف، بررسی تغییرات نسبت سرعت Vp/Vs قبل و بعد از وقوع این زلزله است. از بررسی این تغییرات ملاحظه شد قبل از وقوع زلزله های متوسط و بزرگ مقدار نسبت سرعت Vp/Vs به شدت کاهش یافته و بعد از زلزله روند افزایشی پیدا می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Variations of Vp / Vs ratio as a precursor to the earthquake of August 25, 2018in Tazehabad, Kermanshah
Authors
tayebeh nourian, Mohammad Ali Riahi
Abstract
The stress and density of cracks has increased before medium and large earthquakes and then the seismic velocity of P and S waves will change. Thus, measuring the seismic wave velocity (Vp and Vs), determining the ratio of Vp/Vs and changes this parameter versus time in a period of time before the occurrence an earthquakes can be a useful tool to investigate the probability of the earthquake forcasting. Determining the velocity of seismic waves has always been a topic of interest for researchers, but over the past two decades, extensive studies have been conducted to determine the velocity ratio of Vp/Vs before the occurrence an earthquakes as an earthquake predictor. A strong earthquake shook the city of Tazehabad and the surrounding villages in Kermanshah province on the early morning on Sunday, August 25, 2018. According to IRSC report, the magnitude of this earthquake was 5.9 at a depth of 8 km, and according to USGS report, it was 6.0 at a depth of 10 km.The goal of this study was to investigate the changes in the Vp/Vs velocity ratio before and after this earthquake. From the study of these changes, it was observed that before the occurrence of medium and large earthquakes, the value of the velocity ratio Vp/Vs decreases, sharply and then increases after the earthquake.
Keywords
earthquake forecast, Tazehabad Kermanshah, Seismic velocity Vp and Vs, Vp/Vs velocity ratio