روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1694-NIGS
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
2گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
چکیده
در این تحقیق با استفاده از روش‏های پنجره‌ای، زنجیره‌ای و پنجره‌های مختلط، کاتالوگ یکنواخت زمینلرزه‌های ایران از 400 سال قبل از میلاد تا انتهای سال 2018 خوشه‌بندی شده است. سپس با استفاده از کاتالوگ‌های تهیه شده، آستانه کامل بودن داده‌های ایالت لرزه‌زمینساختی زاگرس برای 5 بازه زمانی بعد از سال 1900 تعیین شده و بر اساس آنها و یک دسته داده تاریخی قبل از 1900، پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس تعیین شده است. بیشینه بزرگی برآورد شده برای زاگرس با همه روشها برابر 4/0±65/7 و مقدار b-value بین 94/0 بر اساس داده‌های تهیه شده از روش ریزنبرگ (1985) و 09/1 بر اساس داده‌های تهیه شده از روش گاردنر-نوپوف (1974) بدست آمده است. نرخ رویداد سالیانه زمینلرزه با بزرگی 3≤Mw بین 192 بر اساس داده‌های تهیه شده از روش گرانتال (1986) و 431 بر اساس داده‌های تهیه شده از روش ریزنبرگ (1985) با پارامترهای کمینه، تعیین شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Declustering of Iranian earthquakes with difference methods and their impact on Zagros seismicity parameters
Authors
seyed hasan mousavi-bafrouei, seyed hadi dehghan-manshadi
Abstract
In the present paper, uniformed seismic catalog of Iranian plateau contained events from 400BC to 2018 AD, have been clustered by the windows, linking and conjugate windows methods. The threshold magnitude of Zagros for 5 time intervals after 1900 has been estimated. Seismicity parameters of Zagros has been calculated on the basis of these 5 complete parts and historical data (before 1900). All methods show the value of Mmax for Zagros is 7.65±0.4 and the b-value is 0.94 up to 1.09 according to Reasenberg (1985) and Gardner-Knopoff (1974) respectively. Annual seismicity rate of occurrence of Zagros for Mmin = 3.0 is 192 by data of Gruenthal (1986) declustering methods this value is achieved 431 by data of Reasenberg (1985) declustering method.
Keywords
Dependent events, Clustering, seismicity, Seismicity parameters, b-value, Zagros