وارون سازی داده‌های ژئوئید و توپوگرافی برای به دست آوردن مرز موهو و لیتوسفر – مطالعه موردی کپه داغ

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1815-NIGS
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشجو دکتری ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش از مدل‌سازی هم‌زمان داده‌های ژئوئید، توپوگرافی، مفاهیم پایه فیزیک و ریاضی و هم ایستایی (isostasy) محلی به‌منظور تعیین ضخامت پوسته و مدل سنگ‌کره در مناطق فعال از نظر زمین‌شناسی، که همواره از موضوعات مورد توجه محققان است، استفاده خواهد شد. روش حاضر علاوه بر دقت خوب و سازگاری زیاد با پدیده‌های زمین‌شناسی، نسبت به روش‌های دیگر، سرعت زیاد و هزینه اندکی دارد. از دیگر مزایای این روش می‌توان به امکان بررسی هم‌زمان جغرافیایی محدوده‌ای وسیع و مقایسه چند ساختار متفاوت زمین‌شناسی در کنار یکدیگر اشاره کرد. شایان ذکر است روش حاضر با توجه به نتایج مطلوب اولیه و سرعت بالا، می تواند به عنوان مدل اولیه در وارون سازی های پیچیده که نیاز به یک مدل اولیه برای شروع وارون سازی دارد مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Inversion of geoid and topographic data to obtain the Moho and lithosphere boundary- Case study Kopeh Dag
Authors
hesam karami, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran, seyed jaser motavalli anbaran
Abstract
In this research, simultaneous modeling of geoid data, topography, basic concepts of physics and mathematics and local isostasy will be used to determine the thickness of the crust and the lithosphere model in geologically active areas, which is always one of the most interesting topics of researchers. Present method not only has good accuracy and high compatibility with geological phenomena, but also has high speed and lower cost compared to other methods. Other advantages of this method include the possibility of simultaneously studying vast geographical areas and comparing several different geological structures together. It is good to know that due to the desired initial results and high speed, the present method can be used as a primal model in complex inversions that require a preliminary model to start the inversion.
Keywords
Inversion, Geoid, topography, Moho boundary, lithosphere, Lithosphere Thickness