تغییرات میدان مغناطیسی قبل و بعد زمین لرزه در داده های ماهواره های swarm

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1816-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار زلزه شناسی دانشگاه تهران
3استادیار ژئومغناطیس ، دانشگاه رازی
چکیده
در این مقاله ، به بررسی تغییرات میدان مغناطیسی در محدوده فرکانسی فوق العاده پایین (ULF) با استفاده از داده های ماهواره های swarm A و swarm B پرداخته می شود و امکان شناسایی برخی سیگنال های غیر عادی مغناطیسی قبل از زلزله را بررسی می شود که احتمالا به دلیل ارتباط بین سنگ کره – اتمسفر – یونسفر است ، که می تواند الگوی بالقوه پیش نشانگر زلزله باشد . در این روش با استفاده از فیلتر کردن فرکانس های میدان مغناطیسی محدوده pc3 را مورد توجه قرار می گیرد و با استفاده از تبدیل موجک توان محدوده فرکانسی مد نظر را برحسب عرض و طول جغرافیای رسم می شود اعمال روش گفته شده بر روی زمین لرزه ترکمنچای – آذربایجان شرقی که در ، جمعه 17 آبان 1398 در 02:17:04 (وقت محلی-تهران) و 07/11/2019 و ساعت 22:47:04 (UTC) با بزرگی 5.9 در مقیاس ریشتر رخ داده است به مشاهده وجود ناهنجاری در بالای منطقه وقوع زمین لرزه می انجامد .
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic field variation before and after earthquakes in swarm satellite data
Authors
homayoon alimoradi, habib rahimi, mohsen ovaisi moaakhar
Abstract
In this paper, the magnetic field changes in the ultra-low frequency range (ULF) are investigated using data from swarm A and swarm B satellites, and the possibility of detecting some pre-earthquake magnetic abnormal signals is investigated. Probably due to the relationship between the lithosphere-atmosphere-ionosphere, which could be a potential pattern of earthquake prediction. In this method, by filtering the frequencies of the magnetic field, the pc3 range is considered and by using the wavelet transform power, the desired frequency range is plotted in terms of latitude and longitude. East Azerbaijan, which occurred on Friday, 17,Aban , 1398 at 02:17:04 (local time-Tehran) and 07/11/2019 at 22:47:04 (UTC) with a magnitude of 5.9 on the Richter scale to observe anomalies An earthquake occurs above the area.
Keywords
Earthquake, magnetic field, Wavelet transform, Filter, lithosphere, Precursor