طیف میانگین شرطی در نیمه غربی ایران
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشکده زلزله شناسی
3رئیس پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در این مقاله تحلیل خطر زمینلرزه و جدایش خطر لرزه‌ای به منظور استخراج ترکیب‌هایی از بزرگا، فاصله و اپسیلن جنبش‌های زمین، براساس پریود طبیعی سازه و دوره بازگشت 475 سال در ساختگاه‌ منتخبی در نیمه غربی ایران در منطقه زاگرس انجام شده است. پس از تهیه بانک داده‌های زمینلرزه‌ای حوزه نزدیک و نزدیک گسل براساس داده‌های ایران و بر مبنای ویژگی‌های لرزه‌ زمینساختی ساختگاه‌ منتخب، دسته‌بندی مناسب بانک داده‌ها براساس بزرگا و فاصله انجام شده است. تهیه و ارائه طیف میانگین شرطی حوزه نزدیک گسل هدف نهایی مقاله می باشد. برای سازه هایی با زمان تناوب کوتاه انتخاب رابطه همبستگی می تواند تاثیر بسزایی در طیف پاسخ نهایی داشته باشد. مشاهدات نشان داد که اختلاف بین طیفهای خطر یکنواخت و میانگین شرطی برای سازه های مرتفع با افزایش دوره تناوب افزایش می یابد و شکل طیف میانگین شرطی به سازه های بلند، حساس‌تر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Conditional Mean Spectrum in the Western half of Iran
Authors
Majid Mahood, Dariush Shafiei, Hamid Zafarani
Abstract
In this paper, seismic hazard analysis and deaggregation in order to extract combinations of magnitude, distance, and epsilon of earth movements, based on the natural period of the structure and the return period of 475 years in the selected site in west of Iran, has been done. After preparing the seismic data bank and near-fault data based on Iran data (Zagros region) and based on the seismic characteristics of the selected site, appropriate classification of the database based on magnitude and distance has been done. The ultimate goal of this article is to prepare and present the conditional mean spectrum of the area near the fault for the selected construction. For structures with short rotation times, the correlation relationship can have a significant effect on the final response spectrum. The results also indicate that by selecting high periods as the target period, the difference between the uniform risk spectrum and the conditional mean spectrum increases.
Keywords
Ground motion selection, Seismic Hazard Analysis, Zagros, CMS