گسل مسبب زمین‌لرزه 26 اسفند 1400 کوخرد هرمزگان، جنوب‌شرق زاگرس

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1934-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2موسسه ژئوفیزیک/دانشجو/دانشگاه تهران/تهران/ایران
چکیده
زاگرس یکی از لرزه‌خیزترین کمربندهای چین‌خورده- راندگی بر روی زمین است، که بخش مهمی از سامانه کوه‌زایی آلپ- هیمالیا را شکل می‌دهد. این کمربند از کوه‌های تاروس در جنوب‌شرق ترکیه تا گسل میناب در شرق ایران گسترش پیدا کرده است. زمین‌لرزه 26 اسفند 1400 با بزرگی 5.8 MN تقریباً در 30 کیلومتری جنوب‌جنوب‌غرب کوخرد هرمزگان رخ داد. سازوکار کانونی ارائه شده از سوی مراکز معتبر برای این زمین‌لرزه، نشان دهنده‌ی جنبش امتدادلغز غالب است. با توجه به تصاویر ماهواره‌ای منطقه و سازوکار کانونی ارائه شده، یک گسل امتدادلغز پرشیب مرتبط با گسل رورانده (Tear fault)، تقریباً عمود بر ساختارهای منطقه، با روند غرب‌شمال‌غرب- شرق‌جنوب‌شرق مسبب این زمین‌لرزه بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The causative fault of the 2022 Kookherd of Hormozgan earthquake in the southeastern Zagros
Authors
Farzaneh Nasiri, saeid rahimzadeh
Abstract
Zagros is one of the most seismically active fold‐and‐thrust belts on Earth that is a major part of the Alpine‐Himalayan orogenic system, which extends from the Tarus mountains in southeastern Turkey to the Minab fault in southern Iran. On 16 March 2022, an MN 5.8 earthquake occurred about 30 km SSW of the Kookherd, southwestern Zagros. The focal mechanism solutions suggest that this earthquake occurred on a strike-slip fault. According to the satellite images of the region and the focal mechanism solutions, likely a tear fault, almost perpendicular to the structures of the region, with a WSW-ENE trend, caused the earthquake.
Keywords
Zagros, Strike-slip fault, Tear fault, Kookherd earthquake, focal mechanism solution, Hormozgan