بررسی و تهیه‌ی نقشه های به روز شده از گسل ها و لرزه خیزی و سایزموتکتونیک منطقه کرمانشاه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2080-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
منطقه غرب کشور ایران و مناطقی همچون ازگله کرمانشاه در منطقه لرزه خیزی واقع شده اند و در گذشته بررسی های زیادی در این منطقه صورت گرفته است لذا با توجه به حساسیت های منطقه بررسی مجدد با داده های جدید در این منطقه می تواند از فجایع ناشی از زلزله در آینده جلوگیری نماید. با تهیه نقشه های گسل ها که به روز شده اند و نقشه های لرزه خیزی و سایزموتکتونیک اطلاعات مفیدی برای آماده سازی سازمانها و مردم به دست می آوریم تا با این اطلاعات خود را برای حوادث زمین لرزه در آینده آماده نماییم تا از خساراتی مانند زلزله 21 آبان سال 1396 در آینده جلوگیری شود. لذا در این پژوهش با آخرین داده ها نقشه های لرزه خیزی و سایزموتکتونیک منطقه را تهیه نمودیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Examining and preparing fault maps, Seismicity and Seismotectonics Map of Kermanshah region
Authors
Ehsan Rasooli, Ahmad Sadidkhoy, Nima Dolatabadi
Abstract
The western region of Iran and areas such as Ezgele Kermanshah are located in the seismic zone, and in the past, many studies have been conducted in this region, therefore, considering the sensitivities of the region, re-examination with new data in this region can prevent disasters caused by prevent earthquakes in the future. Preparing maps of faults that are updated and seismic and seismotectonic maps, we obtain useful information for the preparation of organizations and people, so that with this information, we can prepare ourselves for earthquakes in the future in order to avoid damages such as the earthquake of November 21. 2016 to be prevented in the future. Therefore, in this research, we prepared seismic and seismotectonic maps of the region with the latest data.
Keywords
probabilistic seismic hazard analysis probabilistic seismic hazard analysis, probabilistic seismic hazard assessment, fault map, seismotectonic map, seismicity in kermanshah