بررسی ارتباط ازون کلی جو و دمای وردسپهر و پوشن سپهر جو

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1047-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، با استفاده از داده های میانگین ماهانه ازون کلی جو و دمای سطوح مختلف فشاری هوا ، همبستگی بین ازون کلی و دما طی فصول مختلف سال طی دوره 11 ساله 2016-2006 در منطقه تهران بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که ارتباط همبستگی مثبتی (منفی) بین ازون کلی جو و دمای سطوح مختلف در پوشن سپهر پایینی (وردسپهر) در کل فصول وجود دارد. نتایج بررسی ها نشان داده است که طی ماه بهاری آوریل، بهترین همبستگی بین ازون کلی جو و دما نزدیک سطح زمین و در سایر فصول، نزدیک وردسپهر میانی برقرار است. برای هریک از فصول سال، روابط و نمودارهای همبستگی خطی بین ازون کلی جو و دما برای سطوح فشاری که دارای بهترین همبستگی در وردسپهر و پوشن سپهر بوده محاسبه شده است. نتایج این روابط نشان می‌دهد که گرمایش وردسپهری یا سرمایش پوشن سپهری بیشترین تأثیر را بر کاهش ازون کلی جو در فصل بهار و کمترین تأثیر را در فصل زمستان دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the relation between tropospheric and lower stratospheric temperatures and total ozone
Authors
Abstract
In this study the correlations between the mean monthly temperatures of isobaric surfaces over the Tehran region and total column ozone have been considered using 11 years data of 2006 to 2016. The results show that there are negative (positive) correlations between total ozone and monthly temperatures of troposphere (lower stratosphere). The highest negative correlations are found for the April (spring) near the surface, but for other months near the middle troposphere. Linear relationships between the tropospheric and stratospheric temperatures and total ozone are evident. These relationships show that heating and cooling of respectively troposphere and stratosphere have strongest effects on reduction of total column ozone for spring and least effects in winter.
Keywords
Total ozone, isobaric surface temperatures, stratosphere, troposphere, seasonal means, Tehran