بررسی انتهای شمالی گسل زندان- میناب با استفاده از توموگرافی دو بعدی امواج ریلی
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1علوم پایه-گروه فیزیک
2استادیارگروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه هرمزگان
چکیده
هدف این مطالعه بررسی بخش انتهای شمالی گسل زندان- میناب در ناحیه فاریاب (جنوب شرق زون سنندج- سیرجان) با استفاده از توموگرافی دو بعدی امواج ریلی است در این مطالعه از پسلرزه‌های زلزله 9 اسفند 1384، استفاده شده است. بعد از اعمال تصحیحات اولیه، منحنی‌های پاشندگی مد اصلی سرعت گروه امواج ریلی با استفاده از روش فیلتر چندگانه و پردازش در حوزه فرکانس زمان برای مسیرهای مختلف امواج لرزه‌ای برآورد شدند، سپس با استفاده از وارون سازی خطی- دوبعدی تعمیم یافته دیتمار و یانوسکایا، نقشه‌های توموگرافی سرعت گروه برای پریودهای 5/1 و 5/2 ثانیه بدست آمد. در پریودهای 5/1 و 5/2 ثانیه، یک روند خطی به طول 18 کیلومتر در امتداد سیستم گسل زندان-میناب پالامی (MZP) در این ناحیه مشاهده می‌شود که به نظر می رسد ادامه و امتداد گسل زندان-میناب پالامی باشد. این گسل رسوبات کم عمق را بریده است و با وجود اینکه در این ناحیه، روی زمین اثر چندانی از آن دیده نمی شود اما در اعماق کم زیر سطح وجود دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the Northern End of Zendan-Minab Fault Using 2D Tomography of Rayleigh Waves
Authors
seyede sedighe alavi, Abbas Gholamzadeh, Mohsen Farrokhi
Abstract
The purpose of this study was to investigate the northern end of the Zendan-Minab fault in the Faryab area (south-east of Sanandaj-Sirjan Zone) using two-dimensional tomography of Rayleigh-wave. In this study, aftershocks of the February 28, 2005 Tiab, were used. After applying the initial corrections, the main dispersion curves of the speed of the group of Rayleigh waves were estimated using multiple filtering methods and processing in the frequency domain for different paths of seismic waves, then using the generalized linear-two-dimensional inversion, Tomography maps of group velocity in periods of 1.5 and 2.5 sec have been achieved. In periods of 1.5 and 2.5 seconds, a linear trend of 18 kilometers along the Zendan-Minab-Palami fault system (MZP) in this area is observed, which seems to be the continuation and extension of the Zendan- Minab- Palami fault.
Keywords
Zendan-Minab Fault, Rayleigh wave, 2D Tomography, Sanandaj-Sirjan Zone