پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست-7 (جنوب سراب)
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه نفت و ژئوفیزیک - دانشکده مهندسی معدن نفت ژئوفیزیک - دانشگاه صنعتی شاهرود
2گروه ژئوفیزیک، دانشکده نفت معدن ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
سراب در شمال غرب ایران بین استان اردبیل و آذربایجان‌شرقی قرار گرفته است. جنوب محدوده شهر سراب در رشته کوه بزقوش سنگ‌های آتشفشانی سنوزوئیک آذرآواری گسترش چشمگیری در منطقه شمال غرب ایران دارند. سنجش‌ازدور از جمله روش‌هایی است که با کمترین هزینه و زمان وسعت زیادی از منطقه را پوشش می‌دهد، گسل‌ها و ساختارهای زمین-شناسی در رشته کوه بزقوش به صورت فشرده و پیچیدگی‌های خطی فراوانی دارند. بدین منظور در محدوده مورد نظر رشته کوه بزقوش معادن فعال زیادی نیز وجود دارند که در این مقاله، با استفاده از روش‌های ترکیب رنگی و تحلیل مؤلفه اصلی داده‌های ماهواره‌ای سنجنده لندست-7 محدوده‌های دگرسانی و پتانسیل‌های معدنی منطقه شناسایی شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Mineralization potential using Landsat-7 satellite data (Southern Sarab)
Authors
saeed mojarad, Ali Nejati-Kalateh
Abstract
Sarab is located in the northwest of Iran between Ardebil province and East Azarbaijan. South of the Sarab city in the mountain range of the mountainous volcanic rocks of Cenozoic Azaravari have a significant expansion in the northwest of Iran. Measurement is one of the methods that covers the area with the least cost and time, and faults and geological structures in the mountain range of Bouzucush are compact and have a lot of linear complexity. To this end, there are a number of active mines within the range of the Bukhosh mountain range. In this paper, using the color combination method and analysis of the main component of the data of the Landsat-7 satellite data, the range of alterations and potentials Mineral areas have been identified.
Keywords
Sarab, Alteration, linear, Structures, Principal component analysis, Landsat