تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مهندسی نفت- اکتشاف، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2استاد بازنشسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3استاد دانشکده مهندسی معدن و متالوژی داشنگاه امیر کبیر
4مدیر توسعه و تحقیق نرم افزارهای فیزیک سنگ، شرکت CGG
5کارشناس ارشد ژئوفیزیک ، واحد ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران
چکیده
مدل سازی فیزیک سنگی در کربناته ها برای تخمین مدول مؤثر سنگ اشباع به علت ساختارهای منفذی پیچیده آن ها دشوار است. در این مطالعه، سازند کربناته فهلیان در یکی از میادین نفتی ایران در دشت آبادان برای تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل سازی، با در نظر گرفتن اثر شکل منفذی در تخمین مدول مؤثر، از تئوری محیط مؤثر دیفرانسیلی (DEM) در محاسبه نسبت ابعادی شکل منافذ مختلف و درصد حجمی آن ها استفاده شده است. شکل مختلف منافذ با نسبت ابعادی و درصد حجمی آن ها را با استفاده از تئوری DEM به طور کمی اندازه گیری شده که در ادامه از مدل شو پیین برای پیش بینی نگارهای کشسانی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهند که دو نوع شکل منافذ مرجع و منافذ قالبی سخت به عنوان منافذ اصلی سازند کربناته فهلیان مشخص می شوند که توسط نگارهای FMI و اطلاعات مغزه تایید می شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Quantification of pore shape using rock physics modeling in an Iranian Carbonate reservoir
Authors
Maryam Sadat Mirkamali, Abdolrahim Javaherian, Hossein Hassani, Mohamad Reza Saberi, Sajad Zabihi
Abstract
To estimate elastic moduli is a challenging task in carbonates due to their complex pore structures in developing the rock physics models. In this study, Fahliyan carbonate formation in an Iranian oil field within Abadan plain is considered to quantify pore shapes using the rock physics model. In this modeling, the aspect ratios of different pore shapes and their volume fractions are calculated using differential effective medium (DEM) theory, taking into account the pore shape effect on the elastic moduli estimation. Different pore shapes together with their aspect ratios and volume fractions are quantified using DEM theory and then used further to predict elastics logs by Xu-Payne modeling. The results indicate that two pore types of reference pores and stiff pores can be characterized as the main pores in Fahliyan carbonate formation, a conclusion that is confirmed by FMI log and core information.
Keywords
Carbonate, Rock physics, elastic moduli, pore shape, Pore aspect ratio, pore volume fraction