پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد پهنه زاگرس و برآورد ضخامت رسوبات

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1775-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک
2گروه زمین شناسی
چکیده
در این پژوهش با استفاده از داده‌های مغناطیس هوابرد روند تغییرات در پهنه زاگرس بررسی گردید. در ادامه با پیاده‌سازی روش تخمین عمق واهمامیخت اویلر به تخمین عمق سطح بالایی مغناطیسی پرداخته شد. این عمق بیانگر ضخامت رسوبات غیرمغناطیسی است. بر اساس نتایج بدست آمده در پهنه زاگرس ضخامت رسوبات از دو، سه کیلومتر تا 15 کیلومتر متغییر است. روند کلی این تغییرات از زون ارومیه-دختر به سمت ناحیه تکتونیکی زاگرس افزایش می‌یابد. دامنه تغییرات میدان مغناطیسی نیز همین روند را پیروی می‌کند. به طوری که در پهنه مورد مطالعه زون آتشفشانی ارومیه-دختر دارای قویترین پاسخ‌های مغناطیسی است و به سمت ناحیه تکتونیکی زاگرس این روند کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Airborne magnetic data processing of the Zagros and sediments thickness estimation
Authors
Ali Amjadi, Bahram Akashe, Mohammad Ariamanesh, Mohsen Pourkermani
Abstract
Geophysical airborne and satellite data are of great importance today in large-scale and regional studies and most of the big exploration projects are performed using this data around the world. Due to the low cost, extensive coverage and high speed of field operations, the airborne magnetometry is of great interest to various institutions and organizations today. This study investigates the changes trend in the Zagros zone using airborne magnetic data. Then, upper magnetic anomaly depth estimation was performed by applying Euler deconvolution depth estimation method. This depth shows the thickness of the non-magnetic sediments. According to the results obtained in the Zagros zone, the thickness of the sediments varies from 2, 3 to 15 km. The general trend of these changes increases from the Uromieh-Dokhtar Zone to the Zagros Tectonic Zone. The amplitude of the magnetic field changes follows the same trend. In the studied area, the Urmia-Dokhtar volcanic zone has the strongest magnetic responses and this trend decreases toward the Zagros tectonic zone.
Keywords
magnetic anomaly, depth estimation, Sediment thickness, Zagros, Euler deconvolution