توپوگرافی سنگ کف و تغییرات چگالی عمیق: فیلتر یا محاسبات مستقیم؟
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
برای یافتن توپوگرافی سنگ کف، معمولا آنومالی بوگه با استفاده از روش های جداسازی به قسمتهای باقیمانده و منطقه ای تقسیم می شود. فرکانس پایین (طول موج بلند) متعلق به اثرات عمیق از جمله تغییرات در مرزهای موهو و مرز سنگ کره-نرم کره می باشد.
انتخاب نوع فیلتر و نیز یک فرکانس قطع ایده آل می تواند در عمق تعیین شده برای سنگ کف و حتی محل آن عدم قطعیت ایجاد نماید. محاسبات برای دو نوع فیلتر استاندارد و سه طول موج قطع، برای 15 مدل که همگی برازشی مشابه در داده ها ایجاد می کند منجر به حدود 25٪ تغییر در عمق سنگ کف گردید.
جایگزینی مناسب، برای جداسازی از طریق فیلتر کردن داده ها، می تواند استفاده از اندازه گیری های مستقل تغییرات عمق جانبی مرزهای زیرین و عمیق برای محاسبه اثر بوگه آنها باشد، که می توان قبل از محاسبات، از داده های مشاهده شده کم شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Basement topography and deep density variations: filtering or direct calculation?
Authors
Seyed-Hani Motavalli-Anbaran
Abstract
Observed gravity anomalies are the sum of all the underground effects. To find basement topography we usually divide the Bouguer anomalies into residual and regional parts via separation procedure. Low frequency (i.e. long wavelength) content belonging to deep effects including the variations in the Moho and Lithosphere-Asthenosphere Boundaries.
Different kind of filtering give different results. More importantly, is to find an ideal cut-off frequency. Our calculation shows that there is up to 2 km difference in the depth while the data fits are fairly the same. The difference between three cutoff wavelengths in 15 models, which all produce the same data fit, shows about 25% variation in the final depth of the basement.
An alternative to separation via filtering the data is to use independent measurements of lateral depth variations of underlying boundaries to calculate their Bouguer signature, which then can be subtracted from the observed data prior to calculations.
Keywords
Gravity data, separation, Basement topography, Deep underlying density variations, Deep structure effect, data filtering