پیشنهاد مطالعات ژئوفیزیکی مسیر تونل انتقال پساب مجتمع مس سونگون جهت شناسایی گسل ها و شکستگی ها

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1848-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران
2رئیس تحقیق و توسعه، مجتمع مس سونگون
چکیده
به منظور انتقال پساب مجتمع مس سونگون به روستای هیزه جان حفر تونلی با استفاده از روشهای مکانیزه طراحی شده است. هدف ازاحداث تونل، انتقال پساب به سد باطله و سپس انباشت باطله مطابق استانداردهای زیست محیطی و امکان استفاده از آب برگشتی در چرخه مصرف است. شکستگی و گسل یکی از مهمترین پارامترهای اثر گذار بر نرخ نفوذ دستگاه TBM در توده سنگ هستند. اینگونه فضاهای خالی می توانند مخاطراتی را متوجه روند حفاری تونل نموده و یا حداقل موجب ایجاد وقفه و اختلال در کار حفاری شوند. در این تحقیق مناسب ترین روشهای ژئوفیزیکی برای تشخیص شکستگی ها و گسل های مسیر تونل معرفی شده است. سپس با در نظر گرفتن زمین شناسی محدوده و هزینه عملیات، پروفیل ها و شبکه برداشت ژئوفیزیکی طراحی شده‌اند
کلیدواژه ها
 
Title
Proposed geophysical study of Sungun copper mine effluent transfer tunnel to identify faults and fractures
Authors
Yousef Sharghi, ّFarhad azizafshari
Abstract
In order to transfer the effluent of Songun copper mine to HizehJan village, tunnel excavation has been proposed using mechanized methods. The purpose of constructing the tunnel is to transfer the effluent to the tailings dam and also to return the recovered water to the Sungun mine. Fractures and faults are one of the most important factors affecting the penetration of the TBM device in the rock mass. Such voids can cause hazards to the tunnel drilling process or cause interruption and disruption in drilling work. In this research, the most suitable geophysical methods for detecting fractures and faults in the tunnel route have been introduced. Then, geophysical profiles and grids are designed considering the geology of the area and the cost of operations
Keywords
tunnel, Geophysics, Magnetic, Geoelectric, Survey planning