وارون‌سازی داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی برای مدل‌سازی موهو و لیتوسفر در منطقه‌ی غرب و شمال غرب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2092-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی دانشگاه تهران
3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
4دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
در این مقاله از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی و همچنین مفاهیم پایه فیزیک و ریاضی و هم ایستایی محلی برای مدل‌سازی ضخامت پوسته و سنگ‌کره برای منطقه‌ی غرب و شمال غرب ایران استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه دربرگیرنده البرز، بخش غربی زون ایران مرکزی و همچنین زاگرس می‌شود. این منطقه به لحاظ تکتونیکی تحت تاثیر فرورانش تتیس کهن و همچنین تتیس جوان می‌شود. مطالعه پوسته و لیتوسفر به شناخت بهتر از تکتونیک منطقه‌ای کمک می‌کند. بررسی تغییرات ضخامت لیتوسفر در این منطقه می‌توان نشان‌دهنده ساختار کنونی پهنه مورد مطالعه باشد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که زاگرس و آناتولی شرقی دارای پوسته ضخیم‌تری نسبت به منطقه ایران مرکزی و البرز می‌باشد. همچنین، ضخامت لیتوسفر در منطقه زاگرس بیشتر از البرز تخمین زده شده است. بیشترین ضخامت لیتوسفر در زیر زاگرس و کمترین ضخامت در شمال غرب و منطقه قفقاز به دست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Inversion of geoid, topography and gravity data for Moho and lithosphere modeling in west and northwestern of Iran
Authors
hesam karami, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran, Ali Jamasb, Mojtaba Moradi gharibvand, Peyman Pour moghaddam
Abstract
This work presents a simultaneous joint inversion of geoid, gravity and topography datasets to for estimating the depth of moho and lithospheric structure of the western Iran. The structural zones within the area include the Central Iran, Alborz and parts of the Zagros. The structure of the area has been under the influence of the subductions of the paleo- and neo-Tethys. The results of the study show that the deepest Moho depth (i.e., crustal thickness) lies under the Zagros with shallower depths beneath the Alborz and NW Iran. Also, the lithospheric thickness is deepest beneath the Zagros which decreases northward.
Keywords
Inversion, Geoid, topography, Gravity data, Crust Thickness, Moho boundary, lithosphere, Lithosphere Thickness