نویسنده = غلام جوان دلویی
تعداد مقالات: 9

1 FORECASTING OF LARGE PEAK GROUND ACCELERATION USING COACTIVE ANFIS and SVM NEURAL NETWORK
محمدباقر نصرالله نژاد؛ علی نصراله نژاد*؛ مصطفی علا مه زاده؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.44 K)

2 مطالعه کاهندگی امواج زلزله در منطقه فریمان
غلام جوان دلویی*؛ مهدیه سفری؛ مجید معهود؛ تاتار، محمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (852.68 K)

3 کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی
ابوالفضل کمیزی*؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.41 K)

4 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
غلام جوان دلویی*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)

5 ارزیابی روش های مطالعاتی اثرساختگاه (مطالعه موردی: ساختگاه ایستگاه های لرزه نگاری لرستان)
جوان دلویی، غلام زلزله*؛ سعید سلطانی؛ سمیه احمدزاده؛ مسعود تقابنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.92 K)

6 توسعه روش هیبیریدی MO_WDT و AR برای تشخیص اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S
محمد شکری کاوه؛ نسیم کرمزاده؛ جوان دلویی، غلام زلزله*
مشاهده مقاله

7 کاهندگی امواج کدا در منطقه سرپل ذهاب با استفاده از شتاب نگاشت ها و لرزه نگاشت ها
احسان شارخی رضایی*؛ حمید خسروی؛ معهود، مجید زلزله؛ جوان دلویی، غلام زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.45 K)

8 ناهمسانگردی شعاعی در پوسته فلات ایران براساس مطالعه نوفه محیطی
رامین موقری*؛ غلام جوان دلویی؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.2 K)

9 ساختار سرعتی منطقه فریمان با استفاده از منحنی های زمان سیر موجهای پیکری
حمید خسروی؛ غلام جوان دلویی*؛ احسان شارخی رضایی؛ محمد شکری کاوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.73 K)