نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 48

1 Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a Case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin
مرجان شاهین فر*
مشاهده مقاله

2 برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله

3 بررسی لرزه‌خیزی القایی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
بیتا نیازپور محصل*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله

4 گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا
علیرضا انصاری*؛ میرستار مشین چی؛ حسین ملهم
مشاهده مقاله

5 پیش‌بینی فشارمنفذی با سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی-کلاته
مشاهده مقاله

6 بررسی اطلاعات طیفی زمین لرزه 25نوامبر 2018 سرپل‌ذهاب در کرمانشاه
ناهید خودی آغمیونی؛ مهرداد مصطفی زاده*
مشاهده مقاله

7 تحلیل تغییرات میدان تنش لرزه ای در منطقه البرز
مهرداد مصطفی زاده*؛ ناهید خودی آغمیونی؛ لیلا مهشادنیا
مشاهده مقاله

8 امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز
سید سروش انفرادی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله

9 مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی در محل اندیس معدنی مس سوناجیل
زهرا سلطانی*؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ سیامند فتحی بایزید آبادی
مشاهده مقاله

10 قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی
مشاهده مقاله

11 استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ مهرداد سلیمانی منفرد*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله

12 تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی
حنظله مرادی*
مشاهده مقاله

13 تخمین هندسه شکست سد باطله شماره 1 شرکت سنگ آهن گهر زمین توسط توموگرافی الکتریکی
محمد رسول نیک بخش*؛ اسدالله عباسلو
مشاهده مقاله

14 مقایسه شبکه ‌اندازه گیری گرانی در منطقه اسفراین با شبکه حاصل از آنالیزفرکتال
علیرضا محسنلو*
مشاهده مقاله

15 تأثیر تغییرات حجیم جرمی در اطراف دریای خزر بر سیگنال هیدرولوژیکی استخراج‌شده از گرانی‌سنجی ماهواره‌ای
ایوب مرادی*
مشاهده مقاله

16 تحلیل و برآورد قطعی و احتمالاتی خطر لرزه‌ای در گستره استان فارس
سید سروش انفرادی*؛ سمانه ممبنی
مشاهده مقاله

17 مطالعات ژئوالکتریک جهت شناسایی گسل شمال تهران و بررسی تغییرات زمین شناختی
پرشین موسوی*
مشاهده مقاله

18 Channel facies, Seismic attributes, Partial area effect, Sub-pixel resolution
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ حمیدرضا امین داور
مشاهده مقاله

19 بررسی چشمه و پس‌لرزه‌های زمین لرزه 29 فروردین 1400 بندرگناوه با بزرگای 5.9
سمینه سادات اعرابی*؛ میرعلی حسن زاده؛ شیوا آروین؛ محمدرضا جمال ریحانی
مشاهده مقاله

20 تعیین هوشمند محل و مقدار ضعف بتن با استفاده از تداخل سنجی امواج کودا
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر
مشاهده مقاله

21 خرده‌های حفاری: یک منبع مناسب برای تخمین سرعت موج سنگ
پریسا خدایی؛ صادق کریم پولی*
مشاهده مقاله

22 مقدّمه‌ای بر مورفولوژی و منشأ ساختاری بیرون زدگیهای سنگی زگیلی شکل در فلیش‌های جنوب شرقی ایران (منطقه خاش)
بابک خردمند*؛ بهنام رحیمی؛ ناصر حافظی مقدّس؛ مجید مهریزی
مشاهده مقاله

23 حل تانسور ممان با استفاده از تبدیل موجک
محمد شکری کاوه*؛ سارا گودرزی؛ سید رضا منصوری
مشاهده مقاله

24 Study and analysis of fractures by using image logs of OBMI and UBI
محمد قایقی زرین جوی*؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه
مشاهده مقاله

25 تخمین سریع پارامترهای چشمه لرزه‌ای با استفاده از نمونه برداری فشرده
محسن میرزایی ولدی*
مشاهده مقاله