تعداد مقالات: 933

276 عوامل موثر در تعیین سازوکارکانونی زمینلرزه با روش پلاریته موجP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.29 K)

277 پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست-7 (جنوب سراب)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

278 مطالعه‌ ساختارهای عمیق در زیر فلات ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

279 تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

280 شبیه‌سازی اثر تخلیه الکتریکی ابرهای تندری بر روی پتانسیل الکتریکی یونسفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

281 مطالعه اثر چرخند بر یون‌سپهر با استفاده از داده‌های هواشناختی و یون‌سپهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

282 ناهمسانگردی لرزه‌ای در جنوب ایران با استفاده از جدایش موج SK(K)S
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

283 Implementation of a regional velocity model in Seiscomp3 System for Iran
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

284 استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه تابع شعاعی برای تخمین نفوذپذیری سنگ مخزن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (766.22 K)

285 محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

286 Determination of fundamental vibration period from microtremor and down-0hole methods (case study: Qazvin)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

287 خوشه بندی رخساره های الکتریکی مخزن با استفاده از الگوریتم MRGC
مشاهده مقاله | اصل مقاله (771.88 K)

288 شبیه سازی جنبش نیرومند زمین لرزه بم به روش کاتوره ای گسل محدود زلزله شناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.42 K)

289 کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.41 K)

290 تخمین بزرگا برای زمین لرزه Mw 7.3 کرمانشاه ( رویداد 11 دسامبر 2017 ) با استفاده از پارامترهای دوره و دامنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.73 K)

291 برآورد رابطه تبدیلی شدت- شتاب برای محدوده ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (981.84 K)

292 مطالعه تغییرات سطحی آتشفشان سبلان با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.11 MB)

293 مقایسه روش‌های تعیین آستانه کامل بودن بزرگی زمینلرزهها (MC)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

294 تولید نگاشت مصنوعی زلزله با تخمین فیزیک زلزله در حوزه نزدیک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.76 MB)

295 بررسی چند جانبه زمین لرزه ازگله کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.82 MB)

296 استفاده از مدلسازی پیشرو در تخمین عمق کوری میدان های ژئوترمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

297 روشی ساده برای تصحیح جهت گیری مولفه های افقی ثبت شده به یک سیستم همدوس به کمک مولفه های موج برشی پایین رونده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.28 MB)

298 جداسازی جذب ذاتی و جذب حاصل از پراکنش در منطقه شمال‌غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.43 MB)

299 تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.93 K)

300 The study of the cities of iran inrelation to seismology and ‎distance to fault
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.7 K)