تعداد مقالات: 933

176 کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره های کانیایی رودخانه ابهررود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

177 Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.38 K)

178 تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.2 K)

179 Estimation of the frequency-dependent shear wave Quality Factor from acceleration spectra of the Kahak-Qom earthquake 2007
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

180 Shear-wave structure of southern Sweden from precise phase-velocity measurements of ambient-noise data
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.31 K)

181 بهبود تخمین تابع گرین حاصل از نوفه های محیطی در شبکه شتابنگاری تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

182 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های فرسایش پذیری رسوبات ریزدانه در محیط های دریایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.23 K)

183 بررسی توزیع مکانی پارامتر b-value، در منطقه زمین‌لرزه‌ی12 نوامبر 2017 ازگله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

184 بررسی انتهای شمالی گسل زندان- میناب با استفاده از توموگرافی دو بعدی امواج ریلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (891.08 K)

185 مقایسه مدلهای مختلف نرخ کاهشی توالی پسلرزه های زمینلرزه 1396 ازگله کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

186 پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به‌روش احتمالاتی در منطقه ایلام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

187 خصوصیات زمین لرزه 12 نوامبر 2017 ازگله کرمانشاه، شمالغرب زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

188 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه ای در مطالعه مخازن هیدروکربنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

189 بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.38 K)

190 توپوگرافی لایه های مرزی در منطقه گذاراز گوشته بالایی به گوشته پایینی در خاورمیانه با استفاده از داده های تابع گیرنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

191 تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.25 K)

192 تحلیل تانسور فاز و مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.41 K)

193 پیش‌بینی بادجستی با شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

194 بررسی پدیده مهاجرت کلان‌زمین‌لرزه‌ها در البرز غربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.12 K)

195 عمق اکتشاف برای بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.43 K)

196 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر هواویز نمک نمونه‌برداری‌شده از دریاچه ارومیه بر شعاع مؤثر قطرک‌های ابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

197 شناسایی مرزهای کانال ها در داده های لرزه نگاری با استفاده از تبدیل کرولت و فیلترهای مورفولوژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

198 مقایسه عملکرد توابع پاسخ مگنتوتلوریک در پایش ساختار ژئوالکتریک یک منطقه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.66 K)

199 روشی برای افزایش توان تفکیک داده لرزه‌ای بر پایه وارون Q بازه‌ای VSP دورافت صفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (922.14 K)

200 مطالعه مرزهای ناپیوستگی پوسته با استفاده از فاز انعکاسی PpPp
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.17 K)