تعداد مقالات: 933

76 بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.54 K)

77 Correlation between Coulomb stress change and Aftershocks Distribution in Sarpol-e-Zahab Earthquake
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.58 K)

78 کاربرد روش‌های مختلف پردازش داده ماهواره‌ای استر، مطالعه موردی کانسار مس-طلا پورفیری دالی شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.15 K)

79 تحلیل عددی یک روش میدانی برای کاهش نوفه موج ریلی در برداشت VSP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

80 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

81 بررسی اثرات زلزله برآبخوان ها وترازآب های زیرزمینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.42 K)

82 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

83 ترکیب روش های تفاضل محدود و اجزاء طیفی برای اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدل سازی انتشار موج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

84 طبقه بندی رخساره های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

85 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

86 انحراف معیار تک ایستگاهی برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

87 PSDM simulation in seismic survey design
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.2 K)

88 تحلیل همبستگی مکانی داده های شبکه شتابنگاری ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.78 K)

89 Application of Geophysical Strata Rating (GSR) in carbonate reservoir characterization
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

90 بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

91 تصویرپردازی ژئوالکتریکی گسل دورود به منظور شناسایی ناهنجاری آبخوان و اکتشاف آب‌زیرزمینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.17 K)

92 طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

93 Modeling of Crust in west of Iran by using Ps converted waves
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.43 K)

94 نشانگرهای لرزهای بافتی جدید مبتنی بر هیستوگرام گرادیان جهتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.13 K)

95 زمین لرزه های گستره کرمان با تاکیدی بر زمین لرزه های اخیر هجدک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

96 نقش امواج صوتی در بارش ابرهای گرم و سرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (669.14 K)

97 بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

98 تعیین موقعیت اجسام آنومال با روش گرادیان کل نرمال بهبود‌یافته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

99 مطالعه سامانه هشدار سریع PRESTo، در تهران با استفاده از داده‏های شتاب‏نگاری شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.76 K)

100 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)