تعداد مقالات: 933

101 بررسی و تحلیل پایداری دیواره چاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.81 K)

102 ارزیابی روش های خوشه بندی MRGC,AHC در تعیین رخساره های رسوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.71 K)

103 شناسایی گسل‌های رشته کوه بزقوش با استفاده از داده‌های مغناطیس-سنجی هوابرد، جنوب سراب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

104 بررسی مطالعات مغناطیس سنجی در محدوده اندیس آهن قهرود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.07 K)

105 پایش داده‌های سطح آب‌زیرزمینی به عنوان پیش‌نمایانگر زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.79 K)

106 تحلیل پسلرزه های زمینلرزه 27 مرداد 1993 مورموری در استان ایلام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

107 پایش تغییرات فشار بر شناسایی چرخابهای دریایی و تاثیرپذیری آن در اثر تزریق آلودگی در نوار ساحلی مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (854.75 K)

108 تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

109 تشخیص ساختارهای زیرسطحی با کاربرد نشانگر لحظه ای روی داده های رادار نفوذی زمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

110 بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

111 Crustal structure of the Iranian Plateau based on 2D interpretation of gravity, aeromagnetic, and seismic data
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

112 A new tectonic map of the Iranian plateau based on aeromagnetic identification of magmatic arcs and ophiolite belts.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

113 تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.13 K)

114 سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

115 تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.76 K)

116 وارونسازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی در حضور مغناطیس بازماند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

117 The effect of fluid pressure on the pore volume compressibility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.66 K)

118 ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.1 K)

119 تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

120 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

121 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.71 K)

122 کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

123 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

124 لBroadband molecular electronic seismometers
مشاهده مقاله | اصل مقاله (812.98 K)

125 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)