تعداد مقالات: 933

151 به‌کارگیری تکنیک تصویربرداری بازگشت زمان برای افزایش رزولوشن در GPR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

152 تخمین عمق آینه‌ی گسلی به روش واهمامیخت اویلر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.82 MB)

153 اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.65 K)

154 تخمین بزرگی زلزله و فاصله روی مرکزی بر اساس موج P به روش تک ایستگاه در منطقه قشم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.18 K)

155 تنش نوزمینساختی در حالت گذار بین دو بلوک دگرشکل و صلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.67 MB)

156 شبیه‌سازی هبوب منطقه تهران با مدل WRF-chem و مقایسه آن با تصاویر رادار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

157 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

158 وارون‌سازی پیش از برانبارش جهت تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌ فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

159 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

160 بررسی تجربی جدایش جریان چگال از مانع در یک شاره چرخان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.65 K)

161 تحلیل دینامیکی تاشدگی‌های عمیق وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال 2015
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

162 بررسی زمینلغزش مدرسه سواد کوه توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.92 K)

163 بررسی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی کشانه ای در خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.18 K)

164 پیاده سازی شرایط مرزی ADE-PML در محیط TTIدر حوزه زمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.23 K)

165 گرادیومتری گرانی سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.32 K)

166 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

167 تاثیر به روزرسانی اطلاعات کاربری اراضی مدل WRF برروی پارامترهای سطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

168 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

169 پیش بینی احتمالاتی سرعت باد ده متری در استان تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

170 بررسی روش پیمایش سریع در شبیه سازی انتشار پرتو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

171 تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

172 طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

173 روش مقاومت ویژه مختلط در تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (786.26 K)

174 بررسی فن آوری و طراحی ماهواره برای پیش بینی زلزله با محموله یونسفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

175 برآورد سازوکار کانونی با پُلاریتی اولین رسید موج P
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)