تعداد مقالات: 933

26 مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان با تداخل‌سنجی راداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.3 MB)

27 بررسی دگرگونی های زمین شناسی، سایزموتکتونیک و ژئوتکنیک لرزه ای موجود در منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ اردیبهشت سال 1309 سلماس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.68 K)

28 FORECASTING OF LARGE PEAK GROUND ACCELERATION USING COACTIVE ANFIS and SVM NEURAL NETWORK
غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.44 K)

29 تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای سطح پراش مشترک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.14 MB)

30 بکارگیری شرایط NPML برای معادلات موج ویسکو-آکوستیک مرتبه دوم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.32 MB)

31 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

32 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

33 وارون‌سازی قطعی به منظور شناسایی مخازن در یکی از میادین خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.49 MB)

34 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

35 اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.73 K)

36 تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.91 K)

37 انطباق شاخص‌های ناپایداری جو در داده‌های GFS با توفان‌های تندری ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

38 شبیه سازی ساختار درونی یک سامانه همرفتی میان مقیاس در منطقه ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

39 کاربرد تحلیل مولفه اساسی درتشخیصBSRدر رسوبات حاوی هیدرات گازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

40 شناسایی کانال‌های مخاطره‌آمیز کم‌عمق در دریای خزر جنوبی بر مبنای روش‌های نوین تفسیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

41 Estimating Effective Moveout Parameters and Traveltime Model in an Orthorhombic Media
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.15 K)

42 سرشت ‏نمایی سریع طول گسیخت و بزرگای زمین‏لرزه با استفاده از بیشینه دامنه سیگنال جابه‏ جایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.87 K)

43 مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

44 تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

45 تفکیک کیفی و تعیین حد مرزی آبخوانهای شور و شیرین به روش مقاومت ویژه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

46 2017 Ezgeleh Earthquake Luminous
مشاهده مقاله | اصل مقاله (629.26 K)

47 مطالعات ژئوالکتریک در محدوده آلودگی ناشی از نشت هیدروکربن در جنوب تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

48 مطالعه ساختار زمین شناسی با استفاده از توموگرافی الکتریکی در محل ساختگاه تونل در شرق تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

49 تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.19 MB)

50 مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)