تعداد مقالات: 933

126 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

127 PP+SP=SS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

128 تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از شتابنگاشت‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.25 K)

129 استفاده از مشتق مرتبه کسری در تفسیر داده‌های مغناطیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

130 اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

131 طراحی سامانه سنجش آلاینده های گازی موجود در هوا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.1 K)

132 توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

133 شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

134 مقایسه روش های طبقه بندی منفرد و ترکیبی به منظور پردازش تصاویر استر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

135 مطالعه ذرات معلق در محیط های سرپوشیده در شهر کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (798.8 K)

136 بررسی فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق در شهر کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.38 K)

137 اکتشافات ژئوالکتریکی در آهک های کارستی محدوده غار زرین آباد، خرم آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

138 بررسی غلظت آلاینده دوده در شهر کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.58 K)

139 مطالعه ساختار لیتوسفر قاره‌ای شرق و شمال شرق ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

140 شناسایی گسل ها در جنوب شرق ایران به‌وسیله‌ی داده‌های مغناطیس هوابرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.8 MB)

141 بررسی حساسیت ارتفاع امواج سونامی در سواحل جنوبی ایران به پارامترهای لرزه ای زمین لرزه محتمل در منطقه فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

142 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

143 تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالی در شهر رشت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

144 آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی با پردازش دوبعدی و نمایش سه بعدی داده های رادار نفوذی به زمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

145 بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف بر اساس گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.94 K)

146 برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در ناحیه کرمانشاه با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

147 شناسایی ساختارهای تاقدیس و ناودیسی با استفاده از گرانی‌سنجی زمینی، جنوب شهر مهربان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

148 ویژگی‌های لرزه‌زمین ساختی زلزله سفید سنگ 2017 (Mw 6)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

149 مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

150 ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)