تعداد مقالات: 933

201 بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.43 K)

202 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)

203 تشخیص مرز بی هنجاری های گرانی با استفاده از روش مشتق افقی بهبود یافته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.48 K)

204 بررسی فرونشست دشت قم با استفاده ازتداخل سنجی راداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (919.83 K)

205 الگوریتمی سریع برای وارون‏ سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.96 K)

206 تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

207 بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

208 بررسی نشانگرهای لرزه‌ای مناسب به منظور برجسته‌سازی ریزگسل‌های لرزه‌ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

209 تحلیل آماری ـ فیزیکی رخداد انواع مه در فرودگاه اردبیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

210 تست دستگاهی و میدانی تجهیزات برداشت داده های غیرعامل در ناحیه دهدشت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

211 بررسی آزمایش هسته ای 3 سپتامبر 2017 کره شمالی با استفاده از برگردان شکل موج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (887.27 K)

212 توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.05 K)

213 مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

214 بررسی ساختار گوشته بالائی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.58 K)

215 تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.66 MB)

216 تأثیر نسبت دامنه‌ی S/P در برآورد سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های کوچک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.48 K)

217 بررسی پیش‌نشانگری زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ژئومغناطیس در یونان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (861.6 K)

218 بررسی مکانی پارامتر b در منطقه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1396 هجدک-کرمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

219 تصحیح دامنه مهاجرت عمق با استفاده از کرولتها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

220 مدل سازی مستقیم گرانی در زون فرورانش تونگا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.24 K)

221 شواهد زمین ساخت ترافشاری در حوضه های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی و شاخص های ژئومورفیک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.92 K)

222 بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

223 اثرات رعدوبرق بر پریشیدگی‌های یون‌سپهری منطقه تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (901.01 K)

224 مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.02 K)

225 Landslides as paleoseismic indicators along the North Tehran Fault (North of Iran)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.26 K)