تعداد مقالات: 933

51 مقایسه وارون سازی تصادفی داده های لرزه ای بازتابی در شرایط پایا و ناپایا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

52 مقایسه و کاربرد روش‌های تحلیل طیفی سنجنده استر در تشخیص رخداد کانه‌زایی سطحی-دیرزاد منطقه‌دچان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7.42 MB)

53 ساختار سرعتی در تهران با استفاده از توموگرافی موج p
مشاهده مقاله | اصل مقاله (941.53 K)

54 Full Envelope Inversion of Surface-NMR Data for Retrieval of Hydro-geophysical Characterization
مشاهده مقاله | اصل مقاله (944.73 K)

55 تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون‌چاهی در تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

56 برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.72 MB)

57 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.3 K)

58 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

59 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

60 لرزه‌زمین‌ساخت گسله‌ی شاهرود و پهنه‌ی انتقال میان گسله‌های رودبار و شاهرود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

61 تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2 MB)

62 اکتشاف زون سولفور و کربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

63 ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.46 K)

64 بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.13 K)

65 بررسی بارش‌های سرد در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (760.75 K)

66 برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

67 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

68 مدل چشمه زمینلرزه 1396 سرپل- ذهاب و اثر آن بر پراکندگی خسارات ساختمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (929.63 K)

69 تعیین پارامتر تضعیف امواج برشی در جنوب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (715.21 K)

70 شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.4 K)

71 ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

72 تعیین سریع بزرگی زمین‌لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

73 برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.23 K)

74 تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.07 K)

75 بررسی مهاجرت انرژی فعالیت های لرزه ای در محدوده استان اصفهان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.04 K)